Liên hệ

21/10/2017 06:00 PM


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG
Địa chỉ: Số 300 đường Tân Trào - Thành phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại : 02073.821264 – fax: 02073.823813
Website: https://tuyenquang.baohiemxahoi.gov.vn/
E-mail : ttptdt@tuyenquang.vss.gov.vn; vanphong@tuyenquang.vss.gov.vn

 

STT

Đơn vị

Số điện thoại

Số máy lẻ

Email

1 GIÁM ĐỐC ĐÀM HIẾU TRUNG 02073 814 087 666 trungdh@tuyenquang.vss.gov.vn
2 PHÓ GIÁM ĐỐC HÀ THỊ NHUNG

02073 816 393

999 nhungha@tuyenquang.vss.gov.vn
2 PHÓ GIÁM ĐỐC PHẠM ĐÌNH CHÍNH 02073 816 489 222 chinhpd@tuyenquang.vss.gov.vn

3

PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

02073 823 661

361

cdbhxh@tuyenquang.vss.gov.vn

4

PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

02073 824 633

301

gdbhyt@tuyenquang.vss.gov.vn

5

PHÒNG QUẢN LÝ THU

02073 823 660

421

qlt@tuyenquang.vss.gov.vn

6

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG

02073 828 179

460

ttptdt@tuyenquang.vss.gov.vn

7

PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

02073 825 349

401

cst@tuyenquang.vss.gov.vn

8

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

0207 3828 269

390

tccb@tuyenquang.vss.gov.vn

9

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

02073 824 226

201

khtc@tuyenquang.vss.gov.vn

10

 

PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

02073 826 040

101

ttkt@tuyenquang.vss.gov.vn

11

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

02073 824 871

344

cntt@tuyenquang.vss.gov.vn

12

VĂN PHÒNG

02073 825 942

251, 226

vanphong@tuyenquang.vss.gov.vn

13

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN SƠN

02073 872 442

 

yenson@tuyenquang.vss.gov.vn

14

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN SƠN DƯƠNG

02073 835 406

 

sonduong@tuyenquang.vss.gov.vn

15

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HÀM YÊN

02073 843 144

 

hamyen@tuyenquang.vss.gov.vn

16

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CHIÊM HÓA

02073 851 264

 

chiemhoa@tuyenquang.vss.gov.vn

17

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NA HANG

02073 864 197

 

nahang@tuyenquang.vss.gov.vn

18

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LÂM BÌNH

02073 868 555

 

lambinh@tuyenquang.vss.gov.vn

  • TIN BÀI LIÊN QUAN