28/07/2016 12:00 AM

Điện thoại:0273.817.936 - Số máy lẻ 221 - Email: tthc@tuyenquang.vss.gov.vn

28/07/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.825.349 - Số máy lẻ 401 - Email: cst@tuyenquang.vss.gov.vn

03/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.823.092 - Số máy lẻ 301 - Email: gdbhyt@tuyenquang.vss.gov.vn

04/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.824.872 - Số máy lẻ 101 - Email: ttkt@tuyenquang.vss.gov.vn

04/10/2016 12:00 AM

Số điện thoại: 02073.823.661 - Số máy lẻ 361 - Email: cdbhxh@tuyenquang.vss.gov.vn

06/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.823.660 - Số máy lẻ 421 - Email: qlt@tuyenquang.vss.gov.vn

06/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.828.179 - Số máy lẻ 460 - Email: kttn@tuyenquang.vss.gov.vn

06/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.824.226 - Số máy lẻ 201 - Email: khtc@tuyenquang.vss.gov.vn

06/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.824.871 - Số máy lẻ 389 - Email: cntt@tuyenquang.vss.gov.vn

01. GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

11. PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

06. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

03. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

09. PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

02. PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

04. PHÒNG QUẢN LÝ THU

05. PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ

08. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

10. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN