28/07/2016 12:00 AM

Điện thoại:0273.817.936 - Số máy lẻ 221 - Email: tthc@tuyenquang.vss.gov.vn

28/07/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.825.349 - Số máy lẻ 401 - Email: cst@tuyenquang.vss.gov.vn

03/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.823.092 - Số máy lẻ 301 - Email: gdbhyt@tuyenquang.vss.gov.vn

04/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.824.872 - Số máy lẻ 101 - Email: ttkt@tuyenquang.vss.gov.vn

04/10/2016 12:00 AM

Số điện thoại: 02073.823.661 - Số máy lẻ 361 - Email: cdbhxh@tuyenquang.vss.gov.vn

06/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.823.660 - Số máy lẻ 421 - Email: qlt@tuyenquang.vss.gov.vn

06/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.828.179 - Số máy lẻ 460 - Email: kttn@tuyenquang.vss.gov.vn

06/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.824.226 - Số máy lẻ 201 - Email: khtc@tuyenquang.vss.gov.vn

06/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.824.871 - Số máy lẻ 389 - Email: cntt@tuyenquang.vss.gov.vn

06/10/2016 12:00 AM

Điện thoại:02073.828.259 - Số máy lẻ 390 - Email: tccb@tuyenquang.vss.gov.vn

11. PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

06. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

03. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

09. PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

02. PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

04. PHÒNG QUẢN LÝ THU

05. PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ

08. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

10. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

07. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ