Hồ sơ tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Thời hạn giải quyết hồ sơ