Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

23/06/2020 04:55 PM


Ngày 22/6/2020, Đảng ủy ban hành Thông tri số 88-TT/ĐU về triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 98-KH/ĐUK ngày 12/8/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 26/8/2019 của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh về Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

           Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 trong 02 ngày (từ ngày 26 đến ngày 27/6/2020).

           Đảng viên dự đại hội phải chấp hành nghiêm túc thời gian đại hội, có mặt tại hội trường tầng 5, trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trước giờ khai mạc đại hội 15 phút. Đảng viên dự đại hội phải mang theo thẻ đảng viên để biểu quyết, sổ tay đảng viên để ghi chép nội dung đại hội. Đảng viên dự đại hội đeo phù hiệu màu đỏ, đại biểu mời đeo phù hiệu màu xanh, phục vụ đại hội đeo phù hiệu màu vàng. Phù hiệu của đại hội đeo ở ngực bên trái.  Đảng viên dự đại hội ngồi theo sơ đồ bố trí của Ban Tổ chức đại hội, tuyệt đối không làm việc riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động (để điện thoại ở chế độ họp), không đi lại khi đại hội đang làm việc. Đảng viên nếu có lý do đặc biệt vắng mặt tại đại hội phải báo cáo và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch đại hội.

          Đảng viên có ý kiến phát biểu tại đại hội phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch đại hội hoặc giơ tay khi được Đoàn Chủ tịch đại hội đồng ý mời phát biểu. Ý kiến phát biểu phải được chuẩn bị sẵn, nội dung ngắn gọn, súc tích theo từng chuyên đề, thời gian phát biểu không quá 07 phút để đảm bảo thời gian của đại hội. Khi phát biểu xong hoặc nếu hết thời gian thảo luận, kể cả những ý kiến đã được phát biểu và chưa được phát biểu, đảng viên dự đại hội chuyển cho đoàn thư ký tổng hợp để lưu hồ sơ đại hội; những vấn đề mà đảng viên vướng mắc thì gặp trực tiếp Đoàn Chủ tịch đại hội để được giải đáp. Đảng viên phải chấp hành nguyên tắc giữ gìn bí mật, kỷ luật phát ngôn, không được tiết lộ những nội dung của đại hội khi chưa được phép công bố.

BBT