Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

25/11/2019 10:04 PM


Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-BHXH ngày 15/5/2019 của BHXH tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các xã, phường, thị trấn năm 2019. Từ ngày 20/11/2019 đến ngày 22/11/2019, BHXH huyện Lâm Bình phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân trên địa bàn các xã Khuôn Hà, Lăng Can, Bình An thuộc huyện Lâm Bình

Lãnh đạo BHXH huyện Và lãnh đạo Bưu điện huyện Lâm Bình chủ trì hội nghị

          Dự các Hội nghị có lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh; lãnh đạo, viên chức BHXH huyện và lãnh đạo Bưu điện huyện Lâm Bình. Về phía các cơ quan, đoàn thể của huyện Lâm Bình có: Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa Sơn Dương, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Liên đoàn lao động huyện.

        Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương có: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng các đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng Thôn; Trưởng Trạm Y tế và nhân viên đại lý thu; cán bộ làm công tác dân số của các xã và cơ sở; cộng tác viên dân số tại cơ sở cùng 600 đại biểu là hội viên Hội Nông dân, hội viên Phụ nữ, Đoàn viên Thanh niên (là những người chưa tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT) trên địa bàn các xã Khuôn Hà, Lăng Can, Bình An.

         Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH, BHYT; tuyên truyền Luật BHXH năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; những quy định mới của Đảng, Nhà nước về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến các đại biểu dự hội nghị và đối tượng; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 05/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 24/11/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Quang cảnh hội nghị

           Cùng với đó, hội nghị đã cung cấp thông tin định hướng dư luận về chính sách BHXH, BHYT; xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến các đại biểu dự hội nghị. Đồng thời đối thoại với các đại biểu về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT; giải đáp những vướng mắc, tồn tại trước, trong quá trình tham gia BHXH, BHYT; tư vấn, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tại Hội nghị các ý kiến của đại biểu đều được cơ quan BHXH trả lời, giải đáp thỏa đáng.

         Thông qua hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn giúp cho các đại biểu nhận thức rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT tạo sự thống nhất và đồng thuận cao đối với việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được giao tại Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 góp phần hoàn thành chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 để tiến tới BHYT toàn dân./

Phương Thảo

  • TIN BÀI LIÊN QUAN