Tuyên truyền trọng tâm các tháng cuối năm 2019

28/11/2019 08:18 AM


Ngày 14/12/2019, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 1082/BHXH-VP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc; BHXH các huyện, thành phố về việc tuyên truyền trọng tâm các tháng cuối năm 2019

         Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh giao; đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; gắn với thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995- 16/02/2020). BHXH tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông

        Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Phối hợp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH dưới các hình thức: tuyên truyền miệng, tờ rơi, tờ gấp, các buổi tuyên truyền lồng ghép…

        Tăng cường thông tin, truyền thông về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh giao; đưa tin gương người tốt, việc tốt, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, Bảo hiểm y tế hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 – 16/02/2019) đăng trên các phương triện thông tin đại chúng. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang; Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh, Fanpage BHXH tỉnh, Trang tin nội bộ đa phương tiện của BHXH tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện nghiêm quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.

         Tiếp tục tổ chức tuyên truyền Kế hoạch số 2353/KH-BHXH ngày 28/6/2019 của BHXH Việt Nam đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị; các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tham gia Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”../

Công Lý

  • TIN BÀI LIÊN QUAN