Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm thành lập chi bộ Mỏ Than

29/11/2019 09:29 AM


Ngày 16/9/2019, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 323-KH/TU về tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 80 năm thành lập chi bộ Mỏ Than (20/3/1940-20/3/2020).

        Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện lịch sử thành lập chi bộ Mỏ Than và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; qua đó tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than phải gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống cách mạng của địa phương; phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

        Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với sự kiện ra đời của chi bộ Mỏ Than và truyền thống cách mạng 80 năm của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta; nhấn mạnh các thành tựu đạt được sau gần 30 năm tái lập tỉnh; những bài học của Đảng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay.

        Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XII, đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; phát hiện, nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

            Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn Đảng bộ. Tổ chức biểu dương, tôn vinh người có công với cách mạng và cán bộ, đảng viên tiêu biêu ở các lĩnh vực; phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. Tổ chức ặp mặt, tọa đàm, hội thảo khoa học. Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân.

            Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm ngày thành lập chi bộ Mỏ Than và mừng Xuân Canh Tý 2020. Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở và tổ chức tuyên truyền trong nhân dân bằng các hình thức hiệu quả; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tăng cường các buổi báo cáo, nói chuyện thời sự vào dịp kỷ niệm; cung cấp tài liệu, đề cương tuyên truyền cho các địa phương, cơ quan, đơn vị.

            Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các rổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 20/3/2020) để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đẩy mạnh các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới; tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 80 năm ngày thành lập chi bộ Mỏ Than./.

Công Lý

  • TIN BÀI LIÊN QUAN