Kế hoạch cải cách hành chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang năm 2020.

12/02/2020 11:27 AM


: Ngày 11/02/2020, BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-BHXH chỉ các phòng nghiệp vụ, Văn phòng; BHXH các huyện thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.

           Nhằm tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, của tỉnh và của ngành. Chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN)nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ và thống nhất. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

         Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để triển khai thực hiện tốt công tác CCHC tại đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng sáng kiến khoa học cấp cơ sở, cấp Ngành đã được công nhận vào hoạt động của Ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác CCHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

         Đẩy mạnh công tác truyền thông về kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, lao động hợp đồng về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; đảm bảo các TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh, đảm bảo các phản ánh, kiến nghị được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đã ban hành, kịp thời phát hiện và đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những quy định và hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết các TTHC trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến giải quyết, chi trả các chế độ theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các tổ chức và cá nhân được nhận kết quả giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất.

         Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

        Duy trì hoạt động trang Fanpage của BHXH tỉnh giúp trả lời các câu hỏi, thắc mắc, trao đổi về các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định; duy trì thực hiện hiệu quả Văn phòng điện tử và cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh Tuyên Quang giúp làm giảm đáng kể các TTHC không cần thiết, góp phần tích cực thúc đẩy cải cách TTHC, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn. Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh và Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để giải đáp, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các TTHC giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách và kiến nghị cơ quan BHXH sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu không cần thiết, gây phiền hà, lãng phí cho doanh nghiệp, người dân.

       Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức, lao 4 động hợp đồng trong đơn vị, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với viên chức trong thực thi công vụ, trọng tâm là kiểm tra việc thực hiệc các quy định của Nhà nước, của ngành BHXH về công tác CCHC, phòng, chống tham nhũng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân trong giải quyết TTHC.

       Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh thực hiện chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ và BHXH Việt Nam. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo đúng dự toán được giao năm 2020. Tiếp tục vận hành Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH với mục tiêu công bố dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN