Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2020

23/03/2020 02:43 PM


Ngày 12/3/2020, BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 206/KH-BHXH gửi các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và BHXH các huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2020

          Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH”, góp phần thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH” năm 2020 lên từ 7-10 bậc. Đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực thành phố, thị trấn. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành BHXH và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Ngành BHXH với các ngành liên quan.

           BHXH tỉnh Tuyên Quang triển khai các nhiệm vụ, giải pháp:

          Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “ Nộp thuế và BHXH” theo mục tiêu Chính phủ đề ra: Tập trung rà soát đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm thời gian và chi phí thực hiện các TTHC về BHXH, BHTN, BHYT cho tổ chức và cá nhân. Mục tiêu đến hết năm 2020, giảm số giờ thực hiện TTHC về BHXH cho doanh nghiệp xuống còn 45 giờ/năm. Thực hiện niêm yết công khai các TTHC liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN tại trụ sở cơ quan BHXH đúng các quy định của Nhà nước và của BHXH Việt Nam nhằm minh bạch hóa quy trình giải quyết các chế độ liên quan đến đối tượng thụ hưởng. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC, giảm phiền hà cho tổ chức và cá nhân, đảm bảo mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đến hết năm 2020 đạt trên 80%. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống giao dịch điện tử theo quy định của Ngành. Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động khi tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

         Thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu và các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt: Thực hiện việc chuẩn hóa, hoàn thiện thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu hết năm 2020 đạt 33,12%.

          Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các sở, ngành để liên thông thực hiện các TTHC Tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính để tạo ra môi trường làm việc điện tử rộng khắp phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành, công tác nghiệp vụ BHXH, BHYT.

         Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Ngành BHXH - Tích cực viết tin bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và Fanpage của BHXH tỉnh về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trương kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo mục tiêu của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, BHXH Việt Nam. Tiếp tục triển khai có hiệu quả trong việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Ngành BHXH thông qua phiếu khảo sát được đặt tại bộ phận “một cửa” của BHXH tỉnh và BHXH các huyện.

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH các huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN