Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

23/03/2020 02:45 PM


Ngày 09/3/2020, BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 189/KH-BHXH gửi các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và BHXH các huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

          Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của người đứng đầu, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành. Thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN; sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các nguồn kinh phí, thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính; tăng cường công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

         BHXH tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”, “Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020”; Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt tiến độ các chương trình hành động, kế hoạch của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ.

         Triển khai hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động và các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và khắc phục tình trạng nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Thực hiện giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện; ngăn ngừa tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHTN. - Tăng cường các giải pháp tổ chức chi trả, quản lý người hưởng các chế độ BHXH, BHTN theo hướng chi qua tài khoản cá nhân và thông qua tổ chức thực hiện dịch vụ công nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, an toàn tiền mặt trong chi trả, tránh rủi ro, an toàn quỹ BHXH, BHTN Thực hiện xây dựng, phân bổ, điều chỉnh dự toán chi BHXH, BHYT, BHTN, chi quản lý bộ máy cho BHXH huyện đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách hiện hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; xây dựng kế hoạch Thanh tra - Kiểm tra cụ thể theo từng quý, từng tháng bao gồm thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; trường hợp cố tình vi phạm kéo dài thì hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan chức năng để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN . Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương pháp tiếp cận người tham gia. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm khắc phục tình trạng thụ động, quan liêu, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ của công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, phát huy tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam bền vững, hiệu quả, hiện đại.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN