Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020

23/03/2020 02:47 PM


Ngày 16/3/2020, Đảng ủy BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐU về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 đến các chi bộ trực thuộc.

           Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ BHXH tỉnh và các phòng nghiệp vụ, Văn phòng thuộc BHXH tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua :Dân vận khéo” trong cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng BHXH tỉnh với chủ đề “Năm Dân vận khéo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị” do Ban Dân vận Trung ương phát động. Việc lựa chọn nội dung, việc làm, mô hình “Dân vận khéo” phải cụ thể, thiết thực, bám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế  (BHYT) cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ủy BHXH tỉnh, các Chi bộ trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các điển hình “Dân vận khéo” tránh hình thức; đồng thời khích lệ được nhiều tập thể, cá nhân tham gia tạo sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực.

         Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 đến các chi bộ trực thuộc với các nội dung:

         1. Tiếp tục quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; gắn Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Năm Dân vận khéo với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         2. Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 gắn với tổ chức các nội dung, phần việc, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước trong năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020).

        3. Thực hiện tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình Dân vận khéo.

       4. Đưa nội dung công tác Dân vận, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Năm Dân vận khéo vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ trực thuộc, Đảng bộ BHXH tỉnh; xây dựng, phát hiện, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị.

       5. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép; Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/09/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam; Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, Quy chế dân chủ ở cơ sở; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cửa cơ quan, đơn vị.

        Xây dựng hình ảnh công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; có kinh nghiệm thực tiễn, thái độ đúng mực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ.

        6. Tăng cường tổ chức các Hội nghị đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động; các xã vùng sâu, vùng xa; hội viên hội: nông dân, phụ nữ; đoàn viên thanh niên và người dân… trên địa  bàn tỉnh nhằm củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp vì sự phát triển bền vững của ngành BHXH.

         7. Vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN