Phát động thi đua chuyên đề “Phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN” năm 2020.

09/07/2020 01:48 PM


Ngày 09/7/2020, BHXH tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 660/BHXH-TCCB gửi các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và BHXH các huyện về việc phát động thi đua chuyên đề “Phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN” năm 2020 đến toàn thể viên chức, người lao động toàn ngành.

         Nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, giảm số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; đưa tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn so với chỉ tiêu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020; khuyến khích, động viên toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn ngành BHXH tỉnh tập trung sức lực, trí tuệ phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được BHXH Việt Nam giao năm 2020. Qua phong trào thi đua kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu để phổ biến, nêu gương và nhân rộng trong toàn Ngành.

         BHXH tỉnh phát động thi đua đến tất cả viên chức, Văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH các huyện. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Với chủ đề: “Tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN”.

        Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH các huyện tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị thực hiện mục tiêu đợt thi đua này; xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu đến từng viên chức để chủ động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.  Tăng cường các giải pháp và triển khai có hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Kế hoạch số 62/KH-BHXH ngày 22/01/2020 của BHXH tỉnh về kế hoạch và nội dung phát động thi đua năm 2020.  Thường xuyên theo dõi tình hình nợ đọng để có các giải pháp cụ thể ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả, không để nợ đọng vượt tỷ lệ theo chỉ tiêu giao của BHXH Việt Nam. Thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

       Mỗi cá nhân viên chức, lao động hợp đồng tuyên truyền, khai thác phát triển đối tượng tham gia mới ít nhất từ 02 người tham gia BHXH tự nguyện trở lên

       Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện có trách nhiệm tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua theo nội dung trên. Kết quả thực hiện phong trào thi đua là một trong những tiêu chí làm cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua quý III, IV/2020 và cả năm 2020 đối với mỗi tập thể, cá nhân.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN