Phổ biến quy định mới của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

20/08/2020 05:18 PM


Chiều ngày 20/8/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định về về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đàm Hiếu Trung dự và chủ trì Hội nghị.

Giám đốc BHXH tỉnh Đàm Hiếu Trung, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Dự hội nghị còn có các Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng; Giám đốc BHXH các huyện.

         Hội nghị Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 89/2020/NĐ-CP và Nghị định số 90/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam ở BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ của các đơn vị trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành sau khi Nghị định số số 89/2020/NĐ-CP và Nghị định số 90/NĐ-CP có hiệu lực.

         Tại Hội nghị lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ đã triển khai, phổ biến những điểm mới của Nghị định số 89/2020/NĐ-CP và Nghị định số 90/NĐ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo phòng TCCB phổ biến Nghị định của Chính phủ

           Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Việc đánh giá cán bộ là khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ sẽ phát huy được khả năng của từng cán bộ, nguồn lực đội ngũ cán bộ, góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ.

         Sau hội nghị này yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện tiếp tục nghiên cứu và phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 89/2020/NĐ-CP và Nghị định số 90/NĐ-CP của Chính phủ tới toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tích cực tham mưu cho lãnh đạo BHXH tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng khẩu giao việc, kiểm việc cho cán bộ để từ đó có cơ sở đánh giá cán bộ hằng quý và hằng năm. Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá công chức, viên chức theo quy định mới của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam; xem xét thành lập Tổ kiểm soát các quy trình nghiệp vụ điện tử, giúp cho việc tổng hợp, đánh giá nhanh chóng, chính xác. Đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức nghi khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

BBT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN