Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH

07/04/2020 12:00 AM


Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH tại Tuyên Quang

STT

Mã đơn vị

Tên đơn vị KCB

Tải về

1

8101

Bệnh viện đa khoa khoa tỉnh Tuyên Quang

Tải về

 2

8101

Bệnh viện đa khoa khoa tỉnh Tuyên Quang

Tải về

8101

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Tải về

8101

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Tải về

8101

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Tải về

3

08102 

BV Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Tải về

8102

Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Tải về

8102

Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang

Tải về

4

8103

BV Lao và Bệnh phổi Tuyên Quang

Tải về

5

8104

BV Công an tỉnh Tuyên Quang

Tải về

8104

BV Công an tỉnh

Tải về

6

8116

BV Phục hồi chức năng Hương Sen

Tải về

8116

BV Phục hồi chức năng Hương Sen

Tải về

7

8119

Phòng khám Trung tâm phòng chống bệnh xã hội

Tải về

8

8120

Phòng khám đa khoa 153

Tải về

9

8120

 Phòng khám đa khoa 153

Tải về

10

 08120

 Phòng khám đa khoa 153

Tải về

11

 08120

 Phòng khám đa khoa 153

Tải về

12

8120

Phòng khám đa khoa 153

Tải về

 13 

8120

Phòng khám đa khoa 153

Tải về

 14

8120

Phòng khám đa khoa 153 

Tải về

15

8120

Phòng khám đa khoa 153

Tải về

 16

8120

Phòng khám đa khoa 153

Tải về

8120

Phòng khám đa khoa 153

Tải về

8120

Phòng khám đa khoa 153

Tải về

8120

Phòng khám đa khoa 153

Tải về

8120

Phòng khám đa khoa 153

Tải về

17

8201

Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm

Tải về

8201

Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm

Tải về

8201

Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm

Tải về

18

8202

Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13

Tải về

19

8203

Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác 29

Tải về

8203

Bệnh xá Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác 29

Tải về

20

 08109

 Trạm Y tế phường Tân Quang

Tải về

21

8109

Trạm Y tế phường Tân Quang

Tải về

8109

Trạm Y tế phường Tân Quang

Tải về

8109

Trạm Y tế phường Tân Quang

Tải về

22

8107

Trạm Y tế phường Minh Xuân

Tải về

23

8108

Trạm Y tế phường Phan Thiết

Tải về

24

8108

 Trạm Y tế phường Phan Thiết

Tải về

25

8110

Trạm Y tế phường Ỷ La

Tải về

26

 08110

 Trạm Y tế phường Ỷ La

Tải về

27

 08110

 Trạm Y tế phường Ỷ La

Tải về

28

8111

Trạm Y tế xã Tràng Đà

Tải về

29

 08111

 Trạm Y tế xã Tràng Đà

Tải về

30

8112

Trạm Y tế phường Nông Tiến

Tải về

31

 08112

 Trạm Y tế phường Nông Tiến

Tải về

32

8113

Trạm Y tế phường Hưng Thành

Tải về

33

8209

Trạm Y tế xã An Tường

Tải về

34

 08210

Trạm Y tế xã An Khang

Tải về

35

 08210

 Trạm Y tế xã An Khang

Tải về

36

8235

Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng

Tải về

37

 08235

 Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng

Tải về

38

 08235

 Trạm Y tế xã Lưỡng Vượng

Tải về

39

8226

Trạm Y tế xã Thái Long

Tải về

40

 08226

 Trạm Y tế xã Thái Long

Tải về

41

8213

Trạm Y tế xã Đội Cấn

Tải về

42

8115

Trạm Y tế phường Tân Hà

Tải về

43

8302

Bệnh xá công ty thăm dò khai thác khoáng sản 109

Tải về

44

8303

Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương

Tải về

45 

8303

Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương

Tải về

8303

Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương 

Tải về

46

8304

Phòng khám đa khoa khu vực Đông Thọ

Tải về

47

 08304

 Phòng khám đa khoa khu vực Đông Thọ

Tải về

48

8307

Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên

Tải về

49

 08307

 Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên

Tải về

50

8312

Trạm Y tế xã Tú Thịnh

Tải về

51

8313

Trạm Y tế xã Thượng Ấm

Tải về

52

8314

Trạm Y tế xã Cấp Tiến

Tải về

53

8315

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

Tải về

54

8316

Trạm Y tế xã Phúc Ứng

Tải về

55

8323

Trạm Y tế xã Đại Phú

Tải về

56

8324

Trạm Y tế xã Phú Lương

Tải về

57

8325

Trạm Y tế xã Tuân Lộ

Tải về

58

8326

Trạm Y tế xã Thanh Phát

Tải về

59

 08328

 Trạm Y tế xã Sầm Dương

Tải về

60

8330

Trạm Y tế xã Hào Phú

Tải về

61

8332

Trạm Y tế xã Vân Sơn

Tải về

62

8333

Trạm Y tế xã Quyết Thắng

Tải về

63

8336

Trạm Y tế xã Đông Lợi

Tải về

64

8337

Trạm Y tế xã Chi Thiết

Tải về

65

8338

Trạm Y tế xã Sơn Nam

Tải về

8331

Trạm Y tế xã Hồng Lạc

Tải về

66

8204

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn

Tải về

67

8204

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn

Tải về

68

8204

 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn

Tải về

69

08204 

Bệnh việ đa khoa huyện Yên Sơn

Tải về

 70

8204

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn

Tải về

71

8205

Bệnh viện đa khoa khu vực ATK

Tải về

 72

8205

Bệnh viện đa khoa khu vực ATK

Tải về

73

8206

Phòng khám đa khoa khu vực tháng 10

Tải về

74

8206

Phòng khám đa khoa khu vực tháng 10

Tải về

75

8206

 Phòng khám đa khoa khu vực tháng 10

Tải về

76

8207

Phòng khám đa khoa khu vực Trung Môn

Tải về

77

8207

Phòng khám đa khoa khu vực Trung Môn

Tải về

78

8208

Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Vân

Tải về

79

8211

Trạm Y tế xã Đội Bình

Tải về

80

8212

Trạm Y tế xã Nhữ Khê

Tải về

81

8214

Trạm Y tế xã Công Đa

Tải về

82

8215

Trạm Y tế xã Chân Sơn

Tải về

83

8216

Trạm Y tế xã Đạo Viện

Tải về

84

8217

Trạm Y tế xã Tứ Quận

Tải về

85

8218

Trạm Y tế xã Tiến Bộ

Tải về

86

 08218

Trạm Y tế xã Tiến Bộ

Tải về

87

8219

Trạm Y tế xã Tân Long

Tải về

88

8220

Trạm Y tế xã Tân Tiến

Tải về

89

8221

Trạm Y tế xã Thái Bình

Tải về

90

8222

Trạm Y tế xã Trung Sơn

Tải về

91

8223

Trạm Y tế xã Trung Trực

Tải về

92

8224

Trạm Y tế xã Trung Minh

Tải về

93

8225

Trạm Y tế xã Thắng Quân

Tải về

94

8227

Trạm Y tế xã Chiêu Yên

Tải về

95

8228

Trạm Y tế xã Mỹ Bằng

Tải về

96

8229

Trạm Y tế xã Phú Lâm

Tải về

97

8230

Trạm Y tế xã Phúc Ninh

Tải về

98

8231

Trạm Y tế xã Hoàng Khai

Tải về

99

8231

 Trạm Y tế xã Hoàng Khai

Tải về

100

8234

Trạm Y tế xã Lực Hành

Tải về

101

8236

Trạm Y tế xã Kim Phú

Tải về

102

8236

Trạm Y tế xã Kim Phú

Tải về

103

8237

Trạm Y tế xã Kiến Thiết

Tải về

104

8238

Trạm Y tế xã Kim Quan

Tải về

105

8239

Trạm Y tế xã Quý Quân

Tải về

106

8242

Trạm Y tế xã Nhữ Hán

Tải về

107

 08242

 Trạm Y tế xã Nhữ Hán

Tải về

108

8243

Trạm Y tế Thị trấn Tân Bình

Tải về

109

8243

Trạm Y tế Thị trấn Tân Bình

Tải về

110

8244

Trạm Y tế xã Xuân Vân

Tải về

111

8245

Trạm Y tế xã Trung Môn

Tải về

112

 08xxx

Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm y tế huyện Yên Sơn

Tải về

113

08xxx 

 Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tải về

114

08xxx 

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tải về

115

8602

Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang

Tải về

116

8602

Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang

Tải về

8602

Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang

Tải về

8602

Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang

Tải về

8625

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa

Tải về

117

8118

Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình

Tải về

118

8118

Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Bình

Tải về

119

08xxx

Trạm y tế Mỏ sắt và Cán thép Tuyên Quang

Tải về

120

08xxx

Bệnh xá Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang

Tải về

121

08501 

Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa 

Tải về

8501

Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa

Tải về

122

8509

Trạm Y tế xã Xuân Quang  

Tải về

123

8510

Trạm Y tế xã Phúc Sơn

Tải về

124

8511

 Trạm Y tế xã Kiên Đài

Tải về

125

8512

Trạm Y tế xã Trung Hòa

Tải về

126

8513

Trạm Y tế xã  Bình Nhân

Tải về

127

8514

Trạm Y tế xã Trung Hà

Tải về

128

8515

Trạm Y tế xã Hà Lang

Tải về

129

8516

Trạm Y tế xã Linh Phú

Tải về

130

8517

Trạm Y tế xã Tri Phú

Tải về

131

8518

Trạm Y tế xã Bình Phú

Tải về

132

8519

Trạm Y tế xã Nhân Lý

Tải về

133

8520

Trạm Y tế xã Vinh Quang

Tải về

134

8521

Trạm Y tế xã Yên Nguyên

Tải về

135

8522

Trạm Y tế xã Tân An

Tải về

136

8523

Trạm Y tế xã Phúc Thịnh

Tải về

137

8524

Trạm Y tế xã Tân Thịnh

Tải về

138

8525

Trạm Y tế xã Tân Mỹ

Tải về

139

8527

Trạm Y tế xã Hùng Mỹ

Tải về

140

8528

Trạm Y tế xã Xuân Quang

Tải về

141

8529

Trạm Y tế xã Yên Lập

Tải về

142

8530

Trạm Y tế xã Phú Bình

Tải về

143

8531

Trạm Y tế xã Hòa An

Tải về

144

8532

Trạm Y tế xã Ngọc Hội

Tải về

145

 08533

Trạm Y tế xã Kim Bình

Tải về

146

8534

Trạm Y tế xã Hòa Phú

Tải về

147

8401

Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên

Tải về

8401

Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên

Tải về

8401

Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên

Tải về

148

8404

Trạm Y tế xã Yên Thuận

Tải về

8404

Trạm Y tế xã Yên Thuận

Tải về

149

8405

Trạm Y tế xã Bạch Xa

Tải về

8405

Trạm Y tế xã Bạch Xa

Tải về

8406

Trạm Y tế xã Minh Khương

Tải về

150

8407

Trạm Y tế xã Minh Dân

Tải về

8407

Trạm Y tế xã Minh Dân

Tải về

151

8408

Trạm Y tế xã Tân Thành

Tải về

8408

Trạm Y tế xã Tân Thành

Tải về

152

8409

Trạm Y tế xã Minh Hương

Tải về

8409

Trạm Y tế xã Minh Hương 

Tải về

153

8410

Trạm Y tế xã Bình Xa

Tải về

8410

Trạm Y tế xã Bình Xa

Tải về

154

8411

Trạm Y tế xã Yên Lâm

Tải về

155

8412

Trạm Y tế xã Yên Phú

Tải về

8412

Trạm Y tế xã Yên Phú

Tải về

156

8413

Trạm Y tế xã Nhân Mục

Tải về

8413

Trạm Y tế xã Nhân Mục

Tải về

157

8414

Trạm Y tế xã Thái Sơn

Tải về

8415

Trạm Y tế xã Tân Thành

Tải về

158

8415

Trạm Y tế xã Bằng Cốc

Tải về

8415

Trạm Y tế xã Bằng Cốc

Tải về

159

8416

Trạm Y tế xã Hùng Đức

Tải về

8416

Trạm Y tế xã Hùng Đức

Tải về

160

8417

Trạm Y tế xã Đức Ninh

Tải về

8417

Trạm Y tế xã Đức Ninh 

Tải về

161

8418

Trạm Y tế xã Thành Long

Tải về

8418

Trạm Y tế xã Thành Long

Tải về

162

8419

Trạm Y tế thị trấn Tân Yên

Tải về

163

8420

Trạm Y tế xã Thái Hòa

Tải về

8420

Trạm Y tế xã Thái Hòa

Tải về

164

8421

Trạm Y tế xã Phù Lưu

Tải về

8421

Trạm Y tế xã Phù Lưu

Tải về

165

8002

Phòng khám đa khoa an sinh

Tải về

166

8002

Phòng khám đa khoa an sinh

Tải về

167

8002

Phòng khám đa khoa an sinh

Tải về

 168

8002

Phòng khám đa khoa an sinh

Tải về

 169

8002

Phòng khám đa khoa An Sinh

Tải về

170

8003

Phòng khám đa khoa Quốc tế An Sinh 

Tải về

8003

Phòng khám đa khoa Quốc tế An Sinh

Tải về

 171

8001

Công ty TNHH Y tế MTV Hoàng Việt

Tải về

 172

8001

Công ty TNHH Y tế MTV Hoàng Việt

Tải về

 173

8001

Công ty TNHH Y tế MTV Hoàng Việt

Tải về

8001

Công ty TNHH Y tế MTV Hoàng Việt

Tải về

8101

Công ty TNHH Y tế MTV Hoàng Việt

Tải về

174

 

 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương

Tải về

175

8327

Trạm Y tế xã Tam Đa

Tải về

  • TIN BÀI LIÊN QUAN