Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội

25/11/2019 09:58 PM


Ngày 21/11/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH

          Theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg, việc đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH là chủ trương nhất quán cả trước mắt và lâu dài bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

         Cụ thể, về mục tiêu tổng quát, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH, nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH, hướng đến BHXH toàn dân.

         Quyết định cũng nêu rõ: Về đối tượng tuyên truyền, đến năm 2025 phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH; đến năm 2030 phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, NLĐ được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới. Về nội dung tuyên truyền, đến năm 2025 phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách BHXH theo từng giai đoạn. Về hình thức tuyên truyền, tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ (mạng xã hội, đoạn phim ngắn…). Về phương pháp tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo chiến dịch, ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH.

          Bên cạnh đó, quyết định cũng chỉ rõ 4 nội dung đổi mới. Cụ thể:

          Một là, phân định rõ trách nhiệm trong tuyên truyền BHXH: Cơ quan quản lý nhà nước về BHXH chịu trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền BHXH, chú trọng thực hiện tuyên truyền theo chiến dịch gắn với việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHXH. Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH và chú trọng thực hiện tuyên truyền thường xuyên nhằm tiếp cận, thuyết phục người dân chủ động tham gia BHXH.

          Hai là, đổi mới về nội dung tuyên truyền: Việc đổi mới nội dung tuyên truyền từ chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách của chính sách BHXH, nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHXH.

         Ba là, đổi mới về hình thức tuyên truyền: Tăng cường cách tiếp cận tuyên truyền về BHXH dựa trên nền tảng công nghệ song song với hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp. Phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên truyền trên cơ sở ứng dụng CNTT.

        Bốn là, đổi mới về phương pháp tuyên truyền: Kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo chiến dịch. Ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH. Tăng cường phương pháp tuyên truyền đa chiều, kết hợp, dựa trên bằng chứng thay vì một chiều, đơn lẻ.

         Về giải pháp thực hiện đề án, quyết định nêu rõ 6 nhóm giải pháp, gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH; lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân; xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH hàng năm và từng giai đoạn; nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH; thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH; tăng cường các biện pháp phòng tránh và xử lý các khủng hoảng truyền thông về BHXH.

         Ngoài ra, quyết định cũng nhấn mạnh lộ trình đề án, đó là: Giai đoạn 2020-2025, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH được đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW; tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH. Giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH được đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW; tập trung tuyên truyền những chính sách mới về BHXH để các nhóm đối tượng hiểu đầy đủ quyền và lợi ích khi tham gia BHXH./.

Báo BHXH