Năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 60

25/11/2019 10:00 PM


Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035

           Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, với 90,06% số đại biểu tán thành. Một trong những điểm mới của bộ luật là sẽ thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu. Đây là nội dung có tác động trực tiếp, sâu rộng đến người lao động trên cả nước.

          Hiện nay, theo Bộ luật Lao động 2012, lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. Từ 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động sửa đổi chính thức có hiệu lực, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh theo lộ trình được quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động sửa đổi.

          Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đây là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu bình thường đối với người lao động trong điều kiện bình thường, trong hoàn cảnh công việc và sức khỏe bình thường. Với người lao động nặng nhọc, độc hại, ở vùng đặc biệt khó khăn hay trong điều kiện đặc biệt độc hại, nặng nhọc có lộ trình điều chỉnh hoàn toàn khác.

         Điều chỉnh tăng dần tuổi nghỉ hưu là quyết sách rất lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là tầm nhìn có tính chất chiến lược nhằm đi trước đón đầu với thách thức già hóa dân số. Tăng tuổi nghỉ hưu cũng giải quyết mục tiêu vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, xã hội nhưng cũng phải cân đối để đảm bảo công ăn việc làm, bảo toàn, phát triển bền vững quỹ bảo hiểm, giải quyết hài hòa việc bình đẳng và tiến tới giảm dần khoảng cách về giới./.

Báo BHXH