BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

11/02/2020 02:40 PM


Ngày 17/01/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết đinh số 99/QĐ-BHXH về Chương trình công tác nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

        Theo đó, BHXH Việt Nam đề ra tổng số 102 nội dung công việc thực hiện trong năm 2020. Nhiều nội dung đáng chú ý như: Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành về Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và Luật KCB sửa đổi, bổ sung; Tham gia sửa Luật BHXH, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn; Tham gia góp ý vào Dự thảo các Đề án cải cách BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BH thất nghiệp.

         Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành rà soát, điều tra, khái quát phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp  từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp. Thanh tra đột xuất việc chấp hành, phát triển đối tượng và giảm nợ đối với các địa phương… Rà soát, chuẩn hóa phần mềm quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; kiểm tra giám sát việc lập, cập nhật biến động thành viên Hộ gia đình tham gia BHYT; cấp mã số BHXH, thu, cấp trùng thẻ BHYT.

         Tổ chức chỉ đạo điều hành dự toán KCB BHYT năm 2020; xây dựng, điều chỉnh dự toán năm 2021. Tổ chức 5 đợt công tác kiểm tra thực hiện dự toán năm 2020 tại các tỉnh, thành phố. Phối hợp tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuốc, vật tư y tế; xây dựng quy trình phân tích, đánh giá quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế…

         Tiếp tục hoàn thiện, phát triển các chức năng của Hệ thống thông tin giám định BHYT, xây dựng quy tắc giám định, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quyết định mẫu và quy trình cấp, quản lý, sử dụng thẻ BHYT điện tử.

         Tăng cường kết nối đa phương, song phương trong khu vực và trên thế giới; gắn kết với năm Chủ tịch ASEAN 2020. Thu hút nguồn lực hỗ trợ của quốc tế để phát triển Ngành…

         Tổ chức Hội nghị đối thoại về cải cách TTHC và chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp nhằm nâng kết quả xếp hạng cấu phần “nộp BHXH”; xây dựng, điều chỉnh các phần mềm để đáp ứng việc điều chỉnh chế độ chính sách của Nhà nước; hoàn thiện hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử; triển khai ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động.

         Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với công tác chăm sóc khách hàng Ngành BHXH. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý ngành BHXH trên nền tảng cách mạng công nghệ 4.0 - Giai đoạn 1…/.

Cổng TTĐT BHXH Việt Nam