Bộ Y tế đề xuất 2 phương án giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình

23/06/2020 05:00 PM


Bộ Y tế đã đưa ra 2 phương án giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện BHYT.

         Về đối tượng được giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình (hướng dẫn điều 5 Nghị định số 147/2018/NĐ-CP), Bộ Y tế đề nghị 2 phương án:

         Phương án 1: Giảm trừ đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

         Phương án 2: Giảm trừ đối với tất cả đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (giảm trừ đối với tất cả đối tượng, gồm chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội - trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT).

         Bộ dự kiến đề xuất theo phương án 2 vì đã xếp chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội (trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT) trong cùng 1 điều (điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP), nên nếu tách ra thực hiện theo phương án 1 sẽ không nhất quán về khái niệm "hộ gia đình".

          Về mức đóng BHYT theo hộ gia đình, theo Bộ Y tế, thực hiện theo quy định tại điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Bộ dự kiến đề xuất 2 phương án giảm trừ gồm:

         Phương án 1: Giảm trừ trước (giảm trừ ngay khi người thứ hai trong hộ gia đình tham gia theo hình thức BHYT hộ gia đình trở đi tham gia).

         Phương án 2: Giảm trừ sau (giảm trừ sau khi có đủ tất cả thành viên hộ gia đình đã tham gia BHYT hộ gia đình trong năm tài chính).

        Bộ dự kiến đề xuất theo phương án 2 vì theo quy định của Luật BHYT: "BHYT là hình thức bắt buộc được áp dụng với tất cả đối tượng theo quy định của luật này để…" (khoản 1 điều 2 Luật BHYT), do đó, để bảo đảm thực hiện việc giảm trừ có tính "bắt buộc" đối với hộ gia đình, tránh tình trạng chỉ khi ốm đau mới tham gia và không tham gia đầy đủ.

        Số kinh phí được giảm trừ mức đóng BHYT (nếu theo phương án 2 khoản 2 điều này) được thực hiện như sau: Khi thành viên cuối cùng của hộ gia đình cùng tham gia BHYT trong năm tài chính thì cơ quan BHXH thực hiện giảm trừ kinh phí cho đại diện hộ gia đình đó. Thời gian thực hiện giảm trừ được thực hiện ngay tại thời điểm thành viên cuối cùng của hộ gia đình tham gia BHYT trong năm tài chính.

        Số kinh phí giảm trừ được xác định theo từng thời điểm của mỗi thành viên đóng, bằng: số tiền đóng của người được giảm trừ nhân (x) với mức lương cơ sở tại thời điểm đóng BHYT nhân (x) với mức giảm trừ theo quy định tại điểm e khoản 1 điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP nhân (x) số tháng tham gia BHYT của mỗi thành viên hộ gia đình.