Quy định về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

29/07/2020 04:24 PM


Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2014 Quy định về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

          Căn cứ Khoản 2, Điều 16 của Luật BHYT số 46/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2014:

         “Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT”.

          Đồng thời, Khoản 2, Điều 13 và Khoản 2, Điều 22 của Luật quy định: 

         “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định” và  “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

          Như vậy, thẻ BHYT cấp cho bạn theo đối tượng người lao động (có mã đối tượng ký hiệu: DN) là đúng quy định. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn đang đóng và có thêm 01 thẻ BHYT cấp theo đối tượng hộ gia đình (có mã đối tượng: GD) thì thẻ này được xác định là thẻ BHYT cấp trùng. Vì vậy, bạn cần liên hệ với cơ quan BHXH đã cấp trùng để được hoàn trả số tiền đã đóng và giảm thu trùng BHYT.

         Ngoài ra, từ ngày 01/08/2017, BHXH Việt Nam đã ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Theo đó, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH giúp bạn theo dõi và quản lý, xác định thời điểm tham gia đủ 05 năm liên tục của từng cá nhân. Đồng thời, trên thẻ BHYT mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày …/…/…… (bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày). Vì vậy, đơn vị sử dụng lao động của bạn chỉ làm thủ tục đóng BHYT khi đến kỳ hạn đóng tiền, thẻ BHYT (cũ) đã cấp tiếp tục được sử dụng, không phải đổi lại thẻ BHYT mới hàng năm.

Tạp chí BHXH