Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

31/07/2020 08:33 PM


Ngày 27/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

          Nhằm triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC thông qua kết quả tự giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC trên địa bàn tỉnh.

        Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và Nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Xác định rõ nhiệm vụ và quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm:

         Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác PCCC; Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

        Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH làm cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 99/2019/QH14.

        Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH.

        Tập trung xây dựng, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH một cách sâu rộng với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và PCCC chuyên ngành.

        Xây dựng kế hoạch, phương án về PCCC, trong đó chú trọng các địa bàn, khu vực, công trình trọng điểm, khu dân cư, khu công nghiệp có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

        Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khi để xảy ra cháy, nổ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

         Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH của lực lượng PCCC; tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng PCCC đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất về số vụ cháy, nổ, nhất là số vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

        Đảm bảo nguồn lực phục vụ cho công tác PCCC và lực lượng thực hiện nhiệm vụ PCCC; thường xuyên rà soát, mua sắm, trang bị các thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ về công tác PCCC và CNCH.

      Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt việc xã hội hóa về PCCC; có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng, đầu tư phát triển hoạt động PCCC.

        Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi người dân trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC và kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC tại địa bàn; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

         Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác PCCC; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện về PCCC, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

BBT

  • Lượt truy cập: 340535
  • Tháng này: 40198
  • Hôm nay: 257
  • Đang trực tuyến: 16